Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v tomto internetovom obchode

Všeobecné ustanovenia
Predávajúci:
Bc. Darina Moravčíková - Divya.sk 
Sídlo firmy (nie predajňa):
Budyšinská 10
831 03 Bratislava

IČO: 36 916 820
DIČ: 1025308251

Kontakt:
i
nfo@divya.sk
00421 903552251
Nie som platca DPH.

Spotrebiteľ:
Spotrebiteľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim ako odberateľ (zákazník) produktov od predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu, ktorý je súčasťou web stránky divya.sk.

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

Dôležité:
V prípade, že po odoslaní objednávky spotrebiteľ ihneď nedostanete automaticky generovaný potvrdzujúci e-mail, došlo k chybe a objednávka nie je zaevidovaná. V takom prípade predávajúci prosí spotrebiteľa aby ho kontaktoval na adrese info@divya.sk. 

Obrázky zobrazené pri výrobku môžu byť len ilustračné.

1.   Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.divya.sk  písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop), poštou.

Objednávka

2.   Nakupovať je možné cez internetový obchod nasledujúcim spôsobom: v sekcii Obchod si vyberte tovar, kliknete myšou na ikonu „Pridať do košíka“. Tovar sa vloží do nákupného košíka. Potom sa môžte rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť alebo pokračovať v nakupovaní. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky so sumarizáciou objednaného tovaru na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli.

3.   Tovar si možno objednať aj e-mailom na adrese info@divya.sk.  V správe je potrebné uviesť názov a kód tovaru, objednávané množstvo, kontaktné údaje a doručovaciu adresu.

4. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

5.   Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom i-obchodu tieto podmienky spĺňa automaticky).

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

6.   Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 24 hodín ( v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

7.   Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať písomnou formou (e-mailom na adrese info@divya.sk) alebo telefonicky na čísle 00421 903552251. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

I.           Dodacie lehoty

1.   Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.

2.   Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 4 do 30 dní od dátumu overenia objednávky.

3.   Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

II.        Cena, platobné podmienky a prepravné

1.   Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky. Uvedené ceny za produkt sú konečné, nepripočítava sa k nim DPH.

2.   Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho.

3.   Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky.

4.    Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v i-obchode alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:
a) vlastnou dopravou
b)
cez Slovenskú poštu (doručujú balíky do 48 hodín od podania na pošte). Cena poštovného a balného sa odvíja od hmotnosti danej objednávky:
2,90 EUR pri objednávke do 0,5kg
3,90 EUR pri objednávke do 1kg
4,90 EUR pri objednávke do 2kg
5,90 EUR pri objednávke do 3kg
6,90 EUR pri objednávke do 5kg
7,90 EUR pri objednávke do 10kg
9,70 EUR pri objednávke do 15kg
12,00 EUR pri objednávke do 25kg.
Pri objednávke v hodnote presahujúcej 100,- Euro sa poštovné a balné neúčtuje. Pri objednávke v hodnote presahujúcej 166,- Euro predávajúci zabezpečí bezplatný rozvoz tovaru v rámci Bratislavy.
Pri objednávke, kedy hodnota objednaného produktu nedosahuje minimálne 7 € sa objednaný produkt posiela iba po úhrade vopred na účet predávajúceho.
Uvedené poštovné sa vzťahuje na doručenie tovaru v rámci Slovenskej republiky. Pri objednávkach z iných krajín EU sa poštovné stanovuje individuálne v závislosti od krajiny a hmotnosti zásielky. Podrobnejšie informácie poskytneme na vyžiadanie info@divya.sk.  V každej zásielke je priložená faktúra – daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako dodací aj záručný list.

6.   Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi lacnejší variant dopravy.

III.     Preberanie tovaru

1.   Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

2.   Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

3.   Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

4.   Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

5.   Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

IV.       Odstúpenie od zmluvy

1.   Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom).

2.   Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.

Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a     vracia späť.

3.   Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

4.   Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

a)  
ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
b)   ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
c)   ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

5.   V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 7 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 50% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.

6.   Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
a)   produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b)   zmenila sa cena dodávateľa produktu
c)   vystavená cena produktu bola chybná

V.          Reklamácie

1.   Prípadné reklamácie sa riešia telefonicky na čísle 0903/552251 alebo e-mailom na adrese info@divya.sk.  Na  tovar sa vzťahuje záruka podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z. z. 
Spotrebiteľ sa zaväzuje produkt po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je potrebné ihneď, najneskôr však do 48 hodín nahlásiť telefonicky alebo e-mailom. Za chyby spôsobené prepravcom predávajúci neručí.

2.   Postup pri reklamácii:
1) spotrebiteľ informuje predávajúceho o reklamácii telefonicky alebo e-mailom
2) produkt spotrebiteľ zašle predávajúcemu ako doporučený balík (nie na dobierku) na adresu predávajúceho
3) spotrebiteľ do zásielky uvedie dôvod reklamácie a svoju adresu
4) spotrebiteľ priloží k zásielke kópiu dokladu o nadobudnutí reklamovaného produktu v i-obchode predávajúceho (faktúry).
Predávajúci po obdržaní reklamovaného tovaru bude spotrebiteľa bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky za účelom rýchleho vyriešenia reklamácie. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného produktu. Reklamačná doba začína plynúť dňom, kedy predávajúci zásielku s reklamáciou prevzal a končí dňom, kedy predávajúci zásielku s vyreklamovaným produktom odoslal (rozhoduje pečiatka podacej pošty).

3.   Poštovné a balné predávajúci nevracia, rovnako ani poplatky na doručenie reklamovaného produktu. Za prípadnú stratu zásielky reklamovaného produktu smerom od spotrebiteľa k predávajúcemu predávajúci nezodpovedá.

4.   Predávajúci nenesie zodpovednosť za vady spôsobené nesprávnym skladovaním výrobku a na poškodenie zavinené doručovateľom. Upozornenie: viditeľne poškodený tovar nepreberajte!

VI.   Záverečné ustanovenia

1.   Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ spotrebiteľ už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.

2.   Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

3.   Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. 

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

4.   Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

5.   Predávajúci si vyhradzuje právo posielať všetkým spotrebiteľom dôležité informácie, ktoré súvisia s prevádzkou web stránky a internetového obchodu divya.sk. V prípade, že si neprajete dostávať informačné e-maily, napíšte nám prosím na adresu info@divya.sk

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 16.1. 2012. 

Vaša IP adresa je: 3.238.88.35
Created by www.zencart.sk. Powered by Zen Cart
Get a Web Design Quote