Prehlásenie o ochrane osobných údajov

 
Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zaslielanie objednanej zásielky a pre komunikaáciu so zákazníkom.

Zákony a predpisy: - zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov 


GDPR

Správkyňa: Bc. Darina Kašlík Moravčíková - Divya.sk, Budyšinska 10, 83103 Bratislava, IČO: 36916820, prevádzkujem webovú stránku www.divya.sk a vaše osobné údaje spracovávam ako správkyňa, t.j. určujem ako dlho a ako budú osobné údaje spracovávané.
Ďalej prehlasujem, že ako správkyňa vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, t.j.:
 - všetky vaše osobné údaje budem spracovávať len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnením zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udelením súhlasu
 - podľa článku 13 GDPR plním informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov,
 - podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR vám budem umožňovať a taktiež vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv

Vaše osobné údaje: e-mail, telefónne číslo, meno a priezvisko, fakturačné údaje, ktoré mi sami poskytnete spracovávam za účelom:
poskytovania služieb, vedenie účtovníctva, vystavovanie a evidencia daňových dokladov a ponechávam si ich po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje inak. 
Na zlepšenie mnou poskytovaných služieb pre vás, používam cookies, zaznamenávam vašu IP adresu, ako aj čas ako dlho ste sa na stránke zdržali a z ktorej stránky ste sa pripojili. Používanie cookies môžete vo svojom PC zakázať. Dodržiavaním technických a organizačných opatrení, využívaním moderných technológií chránim vaše osobné údaje pred ich zneužitím, poškodením alebo zničením.  K vašim osobným údajom mám prístup ja a tretie osoby ako sú: účtovník a spoločnosti s vysokou ochranou bezpečnosti:Facebook a Google.  Vaše dáta spracovávam výhradne v Európskej únii.  V prípade ak budete chcieť využiť vaše práva ohľadne ochrany osobných údajov, prosím kontaktujte ma na e-mailovej adrese info@divya.sk.  Taktiež máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.   Ďalej máte právo na prístup, t.j. v prípade ak chcete mať vedomosť aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo, na základe vašej výzvy vám do 14 dni tieto informácie doložím. V prípade ak zistíte, že sú vaše osobné údaje nepravdivé, chybné, neúplné alebo sa medzičasom zmenili, máte právo na ich zmenu a doplnenie.  V prípade ak sa domnievate, že vykonávam spracovanie vašich osobných údajov nezákonne, alebo chcete časť údajov zmazať alebo ak ste vzniesli námietku proti ich spracovaniu, máte právo na obmedzenie spracovania.  V prípade ak si chcete vaše osobné údaje vziať a postúpiť tretej osobe, prosím kontaktujte ma na e-mailovú adresu info@divya.sk a na základe vašej požiadavky vám požadovane osobné údaje dodám v lehote do 30 dní.  V prípade ak si želáte vymazať všetky vaše osobné údaje, na základe vašej požiadavky, v lehote 30 dní zabezpečím naplnenie vášho práva na vymazanie, a to v prípade ak vaše osobné údaje nie sú viazané iným zákonom, napr.: evidencia daňových dokladov. O uskutočnení/dokončení výmazu vás budem informovať na vašu e-mailovú adresu.  V prípade ak máte pocit, že s vašimi osobnými údajmi nezaobchádzam v súlade so zákonom, prosím dajte mi vedieť prostredníctvom e-mailu, na adresu: info@divya.sk, nech môže dôjsť k urýchlenej náprave, ale taktiež máte právo kedykoľvek kontaktovať Úrad na ochranu osobných údajov.  Ďalej vás chcem ubezpečiť, že rovnako ako ja tak aj účtovník, ktorý bude spracovávať vaše osobné údaje, sme povinní zachovávať mlčanlivosť  o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť vašich osobných údajov.  Táto mlčanlivosť bude trvať aj po skončení záväzkových vzťahov.  Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Podrobnosti týkajúce sa zákona o GDPR, nájdete v zákone 2018/18 o Ochrane osobných údajov.
  
Vaša IP adresa je: 3.238.88.35
Created by www.zencart.sk. Powered by Zen Cart
Get a Web Design Quote